شرح اتاق

پارامتر های اشتباه گذاشته شده است . عملیات نمیتواند کامل شود .